ลงทะเบียนระบบโรงเรียน

สำหรับนักเรียนลงทะเบียน

* ให้นักเรียนระบุรหัสนักเรียนและเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันการมีตัวตนของนักเรียน หากระบุแล้วค้นหาไม่พบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เพื่อทำรายการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน

* ระบุหมายเลขบัตรประชาชนและเลขที่ตำแหน่งผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันการมีตัวตน หากระบุแล้วค้นหาไม่พบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เพื่อทำรายการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

ลงทะเบียนระบบสำนัก/กองการศึกษา

สำหรับสำนัก/กองการศึกษาลงทะเบียน

* ระบุหมายเลขบัตรประชาชนและเลขที่ตำแหน่งข้าราชการ/พนักงาน เพื่อยืนยันการมีตัวตน หากระบุแล้วค้นหาไม่พบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทำรายการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม