Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image นางนันทาริกา กิ่งเกษ ข่าวทั่วไป 22 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 15:26:09 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

แจ้งแนวปฏิบัติของนักเรียนหลังการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2/2560

  • ถูกใจ 1

ท่านรองสุบัญชา สุระชาติ ชี้แจงแนวปฏิบัติของนักเรียนหลังการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2/2560 ที่หน้าเสาธง เพื่อให้ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน .. (อ่านต่อ)

User Image นางผกามาศ ไชยสวาสดิ์ ข่าวทั่วไป 22 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 11:58:50 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

งานซ่่อมแซม แผงกันสำหรับงานจราจร

นักการภารโรง
กำลังช่วยันซ่อมแซม
แผงกัน งานจราจร
ให้สมบูรณ์สำหรับการใช้งาน...

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป 21 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 13:46:51 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

กิจกรรมต้อนรับและแสดงความยินดี

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีการมอบดอกไม้ แสดงความยินดีในโอกาสต้อนรับ นางสาวสุนิษา คำแหน ครูอัตราจ้างงานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ และมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ และสถาบันการพลศึก.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป 21 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 11:49:24 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

Chothip

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป 21 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 11:47:09 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

Chothip

User Image นายสุบัญชา สุระชาติ ข่าวทั่วไป 21 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 10:38:52 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ประกาศแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับครูและนักเรียนโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์จากฝ่ายกิจการนักเรียน

ตามที่ทางฝ่ายวิชาการได้ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและนักเรียนทราบถึงแนวปฏิบัดิหลังจากที่เสร็จสิ้นการสอบปลายภาคเรียนแล้วนั้น ทางฝ่ายกิจการนักเรียนจึงขอแจ้งแนวปฏิบัติเพิ่มเดิมเพื่อความชัดเจนดั่งนี้
1. โรงเรียนจะให้นักเรียนมาเรียนและปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนตามปกติจนถึงวันที่ 28 กุมภาพั.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นภาพร วรรณทอง ข่าวทั่วไป 21 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 09:32:20 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

User Image นายมนตรี ชุมจันทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 21:14:40 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

ค่ายปฏิบัติธรรมประจำปีการศึกษา2560

โรงเรียนสายธารวิทยาได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน ครูและบุคลากรประจำปีการศึกษา2560 ระหว่างวันที่15-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดป่าธรรมวิเวก ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ.. (อ่านต่อ)

User Image นางผกามาศ ไชยสวาสดิ์ ข่าวทั่วไป 20 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 11:55:19 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

งานซ่อมแซมพื้นห้องน้ำ

น้าแหลม นักการภารโรง
กำลังซ่อมแซมพื้นห้องน้ำ
อาคารเรียน 5 ที่ชำรุด
ให้กลับมาใช้ใหม่อย่างสมบูรณ์

User Image นางผกามาศ ไชยสวาสดิ์ ข่าวทั่วไป 20 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 11:53:12 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

งานเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ท่านรองสุบัญชา สุระชาติ
ติดตามการทำความสะอาด
เขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียน

User Image นางผกามาศ ไชยสวาสดิ์ ข่าวทั่วไป 20 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 11:48:47 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

งานติดป้ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
งานอาคารสถานที่
ร่วมกันติดป้ายประชาสัมพันธ์
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2561

User Image นางนันทาริกา กิ่งเกษ ข่าวทั่วไป 20 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 11:38:33 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

นักเรียนกำลังดูผลการตัดคะแนนพฤติกรรม 2/2560

หลังสอบวิชาแรกเสร็จ นักเรียนใช้เวลาว่างระหว่างรอสอบวิชาที่ 2 มาดูผลการตัดคะแนนพฤติกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2560.. (อ่านต่อ)

User Image นางนันทาริกา กิ่งเกษ ข่าวทั่วไป นักเรียน 20 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 11:32:53 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ร่วมประชุมวางแผนการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควรร่วมกับเทศบาลตำบลขุนหาญ ศูนย์อนามัย 10 จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ตัวแทนสถานศึกษาร่วมประชุมวางแผนการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควรร่วมกับเทศบาลตำบลขุนหาญ ศูนย์อนามัย 10 จังหวัดอุบลราชธานี.. (อ่านต่อ)

User Image นางเกิดศิริ ทองนวล ข่าวทั่วไป 20 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 10:40:35 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

รายงานการเข้ารับการอบรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง Thinking school

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ตามที่ข้าพเจ้า นางเกิดศิริ ทองนวล ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ตามแนวทาง Thinking shcool ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561 โดยกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสร.. (อ่านต่อ)

User Image นางนันทาริกา กิ่งเกษ ข่าวทั่วไป นักเรียน 20 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 10:01:59 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

งานวินัย ฝ่ายกิจการนักเรียนประกาศผลการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน 2/2560

ด้วยงานวินัย ฝ่ายกิจการนักเรียนได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน และได้สรุปผลการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าอาคาร 2 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561.. (อ่านต่อ)

User Image นายวรภัทร แก้วคำ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 19 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 16:21:57 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

โครงการแนะแนวศึกษาต่อ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 โรงเรียน เขตตำบลสวนกล้วย เขตตำบลขนุน เขตตำบลสังเม็ก เขตตำบลกุดเสลา.. (อ่านต่อ)

User Image นางนันทาริกา กิ่งเกษ ข่าวทั่วไป นักเรียน 19 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 10:30:03 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

คณะครูและบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายบริการ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนองค์รการบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

คณะครูและบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียรและฝ่ายบริการ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อศึกษาระบบการดำเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่ และบริบททั่วไปของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายค่ะ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป 16 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 16:49:49 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ มอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ โดย นายถวิล สร่ายหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ให้เกี.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป 16 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 15:51:41 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

การให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียน

นางสาวนิตยา ศรีเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองของ เด็กหญิงสถาพร นิลสุข นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องฝ่ายวิชาการ ผลทำให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใจ ให้ความร่วมมือและร่วมกันแก้ปัญหาผู้เรียนต่อไป.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป 16 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 15:28:57 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

แนะแนวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนิตยา ศรีเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ พบปะ พูดคุย แนะแนวทางการศึกษา และแจ้งปฏิทินที่จะต้องดำเนินการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึษาปีที่ 6 ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลปรากฎว่านักเรียนให้ความ.. (อ่านต่อ)

User Image นางนันทาริกา กิ่งเกษ ข่าวทั่วไป นักเรียน 16 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 14:24:40 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

การตรวจสอบผลการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

แจ้งจากฝ่ายกิจการนักเรียน
จากที่งานระเบียบวินัยได้ส่งแบบสรุปการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ไปยังครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น เพื่อตรวจสอบผลการตัดคะแนน นั้น มีกำหนดให้ส่งผลการตรวจสอบคะแนนฯ กลับคืนมาที่ฝ่ายกิจการนักเรียน สิ้นสุดภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่.. (อ่านต่อ)

User Image นายบุญจันทร์ พลแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 15:07:05 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

งานทะเบียนตรวจหลักฐาน ม.3

  • ถูกใจ 1

งานทะเบียนนักเรียนดำเนินการตรวจหลักฐานนักเรียน ในการขออนุมัติจบหลักสูตร ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ณ บริเวณใต้อาคารเรียน 3.. (อ่านต่อ)

User Image นายภูริทัต สามารถ ข่าวทั่วไป 15 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 05:33:38 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

การสอบจุดประสงค์รายวิชาตรรกศาสตร์

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/8 ที่ยังไม่สอบจุดประสงค์รายวิชาตรรกศาสตร์ ขอสอบได้ที่ห้องหมายเลข 4 ฝ่ายวิชาการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561.. (อ่านต่อ)

User Image นายภูริทัต สามารถ ข่าวทั่วไป 15 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 05:30:55 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

การส่งสมุดรายวิชาตรรกศาสตร์เพื่อเช็คจำนวนลายเซ็นต์

แจ้งให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/8 ส่งสมุดภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องหมายเลข 4 ฝ่ายวิชาการ

User Image น.ส.บาสิกา สมรักษ์ ข่าวทั่วไป 14 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 21:01:36 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนขุนหาญวืทยาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2560

  • ถูกใจ 1

กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนขุนหาญวืทยาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือและค่ายพัฒนาเยาวชน กรมทหารราบที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดอุบลราชธานี
.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.บาสิกา สมรักษ์ ข่าวทั่วไป 14 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 19:36:07 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2561

การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ โรงเรียนราษีไศล เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ที่ผานมา โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ๑๓๗ รายการ
จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และได้เป็นตัวแทนอบจ.ศรีสะเกษเข้าแข.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.บาสิกา สมรักษ์ ข่าวเกียรติยศ 14 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 19:28:22 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

การแข่งขันคนเก่งท้องถิ่นระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560

  • ถูกใจ 1

แสดงความชื่นชมยินดีกับคนเก่งท้องถิ่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษของเรา...

การแข่งขันคนเก่งท้องถิ่นระดับประเทศ องค์กรปกครองท้องถิ่นระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นั่นคือ นายว.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.บาสิกา สมรักษ์ ข่าวทั่วไป 14 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 19:19:58 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

คณะครูที่ปรึกษาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา
.. (อ่านต่อ)

User Image นายวรภัทร แก้วคำ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 14 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 11:31:33 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนกลุ่มสัตตพระวิหาร

ท่าน ดร.วิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนกลุ่มสัตตพระวิหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนสายธารวิทยา โดยท่านผู้อำนวยการสุ.. (อ่านต่อ)

User Image นายอโนทัย ศรีภักดิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 11:21:53 น.
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม

การฝึกอบรม “ชุมชนอุ่นใจลูกหลานกลับคืน”

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม “ชุมชนอุ่นใจลูกหลานกลับคืน” รุ่นที่ 3 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม ได้รับเกียรติจากท่านกำนันเชย สมรัตน์ กำนันตำบลกัน.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุภาวดี กลั่นประโคน ข่าวทั่วไป โรงเรียน 14 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 10:34:12 น.
โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยากำหนดจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2561

User Image น.ส.สุพิชชา ซองศิริ ข่าวทั่วไป 14 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 10:33:57 น.
โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายงานตัววันแรกของการฝึก

User Image น.ส.สุพิชชา ซองศิริ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 10:33:49 น.
โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายงานตัววันแรกของการฝึก

User Image น.ส.ศิริพร ศรีสันติแสง ข่าวทั่วไป โรงเรียน 14 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 10:30:59 น.
โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

การอบรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Active Learning

การอบรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Active Learning 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ.. (อ่านต่อ)

User Image นายสุพัฒน์ ประรัมย์ ข่าวทั่วไป 14 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 10:29:26 น.
โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

แจ้งนักเรียนที่ติด มส. ปีการศึกษา 2560

ให้นักเรียนที่ติด มส. ทุกคนมาบำเพ็ญประโยชน์ในวันเสาร์ และอาทิตย์ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561

User Image นายสุพัฒน์ ประรัมย์ ข่าวทั่วไป 14 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 10:29:02 น.
โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

แจ้งนักเรียนที่ติด มส. ปีการศึกษา 2560

ให้นักเรียนที่ติด มส. ทุกคนมาบำเพ็ญประโยชน์ในวันเสาร์ และอาทิตย์ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561

User Image นางประภาพรรณ พันธ์แก่น ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 10:28:32 น.
โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

กิจกรรมเข้าค่าย

การเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ระหว่างวันที่ 9-10 ก.พ.61 ณ ศูนย์รักษาพันธ์สัตว์ป่าพนมดงรัก อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.วรรณี สมเพชร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 10:27:16 น.
โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

ยินดีกับนักเรียนที่ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

นางสาวนริศรา ระหาร
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

User Image น.ส.วรรณี สมเพชร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 10:25:13 น.
โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

ยินดีกับนักเรียนที่ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

นายอภิชาติ วันอุบล
ได้รับทุนการศึกษา โควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.. (อ่านต่อ)

User Image ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 10:22:57 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ลดงทดสอบระบบ innovation

วันนี้ได้มาทดลอง ใช้ระบบ innovation ที่โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา ได้รับความรู้มากมายครับ

User Image นางผกามาศ ไชยสวาสดิ์ ข่าวทั่วไป 13 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 13:51:04 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

งานอาคารสถานที่

น้าเส็ง นักการภารโรง
กำหลังทาสีศาลาไทย บริเวณสวนย่อม
ให้มีบรรยายกาศที่มีสีสัน สดใสสวยงาม...

User Image น.ส.อัมพร พินิจมนตรี ข่าวทั่วไป โรงเรียน 13 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 12:04:25 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

ประชุมผู้ปกครอง

  • ถูกใจ 3

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนสีชมพูศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครอง พร้อมมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากนายไพฑูรย์ โคตรภูเวียง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.สีชมพูศึกษา เป็นประธานในพิธี.. (อ่านต่อ)

User Image นายมนตรี ชุมจันทร์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 13 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 11:58:25 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

อบรมการใช้โปรแกรม SBMLDInnovation 61

  • ถูกใจ 1

ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 61 ณ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

User Image นายวรภัทร แก้วคำ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 10:34:12 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

การรับการนิเทศ ติดตามโครงการโรงเรียนเฮ็ดดี มีสุข

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสายธารวิทยาได้รับเกียรติจากท่านรองฯอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายก อบจ.ศรีสะเกษ นายนิรันดร์ ชูสิทธิ์ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการรับการนิเทศ ติดตามโครงการโรงเรียนเฮ็ดดี มี.. (อ่านต่อ)

User Image นางปัณฑิตา พลแก้ว ข่าวทั่วไป 12 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 01:12:49 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

โครงการห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Diamond Room)

กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ
ก่อนการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2
ห้อง Diamond Room
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นภาพร วรรณทอง ข่าวทั่วไป 10 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 14:55:55 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

การอบรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Active Learning

  • ถูกใจ 3

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าอบรม เรื่องการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Active Learning ตามกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.รสสุคนธ์ บริบูรณ์ ข่าวทั่วไป 08 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 16:39:03 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมหนองศาลา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมหนองศาลา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

User Image น.ส.รสสุคนธ์ บริบูรณ์ ข่าวทั่วไป 08 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 16:38:04 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมหนองศาลา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ 7 ประจำเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม พ.ศ. 2560

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมหนองศาลา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ 7 ประจำเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม พ.ศ. 2560.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป 08 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 09:36:37 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมหนองศาลา

chothip

User Image นางสุภาวดี ภาระดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 21:17:27 น.
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

The Marathon Meeting

  • ถูกใจ 1

การประชุมร่วมหลายวาระสำคัญ ครึ่งบ่ายวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 การปฏิบัติหน้าที่่ราชการตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยนิติกร พีระพงศ์ สงกลาง กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น/ SBMLD New Innovation โดย ดร.ชัชพล วานิช และ ดร.ศิยาพัสภ์ รักป่า/ประชุมสมัยสามัญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์.. (อ่านต่อ)


ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง

โทร 089-6297895

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

www.ipower.co.th