Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป 21 มิถุนายน 2561   เวลา 16:01:07 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี.. (อ่านต่อ)

User Image นางสุภาพร อรรคบุตร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มิถุนายน 2561   เวลา 11:29:46 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

การอบรม"โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย : คณะกรรมการนะกเรียน-นักศึกษาวิชาทหาร" ประจำปี 2561

 • ถูกใจ 2

20 มิ.ย.61 งานคณะกรรมการนักเรียน และงานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยให้แก่ คณะกรรมการนักเรียน และนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 121 คน โดยความร่วมมือกับ สภ.ขุนหาญ ได้ให้ความอนุเคราะห์จัด จนท.ตำรวจจราจร สภ.ขุนหาญเป็นวิทยาการในการอบรมให้ความรู้แก่นัก.. (อ่านต่อ)

User Image นางสุภาพร อรรคบุตร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มิถุนายน 2561   เวลา 11:29:37 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

การอบรม"โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย : คณะกรรมการนะกเรียน-นักศึกษาวิชาทหาร" ประจำปี 2561

20 มิ.ย.61 งานคณะกรรมการนักเรียน และงานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยให้แก่ คณะกรรมการนักเรียน และนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 121 คน โดยความร่วมมือกับ สภ.ขุนหาญ ได้ให้ความอนุเคราะห์จัด จนท.ตำรวจจราจร สภ.ขุนหาญเป็นวิทยาการในการอบรมให้ความรู้แก่นัก.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อัจฉรา บุญสุข ข่าวทั่วไป 21 มิถุนายน 2561   เวลา 10:28:17 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาาการ

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ในวันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนกวางโจนศึกษา ข้าพเจ้าได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับคะแนน 64.66 ในระดับเหรียญทองแดง.. (อ่านต่อ)

User Image นายไสว ตราศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มิถุนายน 2561   เวลา 14:27:27 น.
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม

โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม อบจ.อุดรธานี ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา ตลอดจนกฎ ระเบียบข้อบังคับ ข้อปฏิบัติต่างๆของโรงเรียน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียนในด้านต่างๆ และให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ประชุมชั้นเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษาเพื่อรับทราบ.. (อ่านต่อ)

User Image นายพวงศ์วิทย์ เดิมชัยภูมิ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 มิถุนายน 2561   เวลา 17:44:53 น.
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

เราไปต่อครับ…ชัยภูมิ

     201806191744530.mp4

ขอแรงใจแรงเชียร์ เราโนนคร้อวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

User Image นายพวงศ์วิทย์ เดิมชัยภูมิ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 มิถุนายน 2561   เวลา 17:37:40 น.
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

กีตาร์ sbmld โนนคร้อวิทยา

     201806191737400.mp4

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ…

User Image นายไสว ตราศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มิถุนายน 2561   เวลา 14:05:15 น.
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม

ห้องประชุมใหม่

โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม กำลังดำเนินการปรับปรุงพัฒนาห้องประชุม ให้มีความพร้อมต่อการใช้บริการของครู บุคลากรและนักเรียน.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อโณทัย คงอินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 มิถุนายน 2561   เวลา 20:52:00 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

 • ถูกใจ 2

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 มิถุนายน 2561   เวลา 14:55:58 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

โครงการเข้าค่ายปรับพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 • ถูกใจ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรัยนขุนหาญวิทยาสรรค์จัดโครงการเข้าค่ายปรับพื้นฐาน รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเรียน Thinking School อาคารห้องสมุด โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป 16 มิถุนายน 2561   เวลา 14:35:43 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชน

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ จัดโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชน ในระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2561 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา และโรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 มิถุนายน 2561   เวลา 14:19:58 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ปฐมนิเทศโครงการ ข.ว.ส.ขอสานฝัน ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการ ข.ว.ส. ขอสานฝัน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป 14 มิถุนายน 2561   เวลา 18:39:33 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมกันเกรา โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป 13 มิถุนายน 2561   เวลา 17:15:15 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ทบทวนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระบบดิจิตัล(New Innovation)

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กำหนดบริหารจัดการศึกษาระบบดิจิตัล(New Innovation) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว เพื่อเป็นการทบทวนการใช้ระบบ จึงจัดประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา,หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป 12 มิถุนายน 2561   เวลา 16:22:27 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ประชุมพิจารณาทุนในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

งานแนะแนวจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาทุนการศึกษา เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป 12 มิถุนายน 2561   เวลา 16:07:48 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

มอบรางวัลคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ

 • ถูกใจ 1

นายถวิล สร่ายหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป 12 มิถุนายน 2561   เวลา 09:49:05 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560

ผลการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ได้รับรางวัล 2 รายการ ดังนี้
1. เด็กชายจิรภัทร ไชยสุวรรณ ได้รับรางวัลที่ 3 เหรียญทอง รายวิชาคณิตศาสตร์ รับเหรียญรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินสด 5,000 บาท
2. นายวิชญ์พล นุเรศ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.พิมพ์มาศ ชูเนตร ข่าวทั่วไป 12 มิถุนายน 2561   เวลา 09:11:42 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ข่าวทั่วไป

 • ถูกใจ 1

เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาไทยโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image นางอรุณรัตน์ ระวิโชติ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 มิถุนายน 2561   เวลา 13:52:40 น.
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

สื่อการสอนภาษาไทยชุดมาตราตัวสะกดหรรษา พัฒนาการอ่าน การเขียน

 • ถูกใจ 1

สื่อการสอนที่เน้นพัฒนาการอ่านการเขียน โดยใช้หลักทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูมในการสร้างสื่อ

User Image นายอโนทัย ศรีภักดิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 10 มิถุนายน 2561   เวลา 22:14:41 น.
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม

9 มิถุนายน 2561 : ประขุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เพื่อพบปะและชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษา การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ครูที่ปรึกษา โดยกิจกรรมดังกล่.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.พิจิตรา วิจารณกุล ข่าวทั่วไป 10 มิถุนายน 2561   เวลา 00:31:13 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ร่วมงานเปิดโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Powered by KidBright)

 • ถูกใจ 1

8 มิ.ย. 61 นางสาวพิจิตรา วิจารณกุล ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานเปิดโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Powered by KidBright) ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBrigh ที่ได้รับจากโครงการ นำมาพัฒนาการเขียนโปรแกรมและอุป.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป 09 มิถุนายน 2561   เวลา 17:13:26 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

การอบรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระบบดิจิตัล( New Innovation)

 • ถูกใจ 1

การอบรมตามโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระบบดิจิตัล ( New Innovation) วิทยากร ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป 07 มิถุนายน 2561   เวลา 21:55:27 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561
เพื่อให้ลูกๆนักเรียนได้แสดงถึงความรัก ความกตัญญู ที่มีต่อคุณครู.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จินตนา จันทราเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 มิถุนายน 2561   เวลา 21:48:19 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลาเตรียมกิจกรรมวันไห้วครูใน วันที่ 7 มิ.ย. 61

 • ถูกใจ 1

ปฎิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียน ชั้น ม.1/1
ในการเตรียมพานไหว้ครูใน วันที่ 7 มิ.ย. 61
นักรัยนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีพร้อมกันทุกคน
.. (อ่านต่อ)

User Image นายวัฒนศักดิ์ ชนะจิต ข่าวทั่วไป สาธารณะ 04 มิถุนายน 2561   เวลา 17:36:50 น.
โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

ต.ป.ศ.ร่วมมืออำเภอเทพสถิตจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์

1-2มิถุนายน2561 โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษาร่วมกับอำเภอเทพสถิตจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์
เตรียมรับเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 มิถุนายน 2561   เวลา 14:30:17 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2561

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป ครู 02 มิถุนายน 2561   เวลา 14:15:08 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

การเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

 • ถูกใจ 1

การเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน. 2561 เวลา 08.30 - 09.20 น. ณ หอประชุมโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ.. (อ่านต่อ)

User Image นางอรุณรัตน์ ระวิโชติ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 มิถุนายน 2561   เวลา 10:08:03 น.
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย?ชุดมาตราตัวสะกด

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป 30 พฤษภาคม 2561   เวลา 22:45:41 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 • ถูกใจ 3

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งทางโรงเรียนมัธยมหนองศาลาได้รับผิดชอบดำเนินการจัดแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย เป็นจัดการแข่งขันให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนกวาง.. (อ่านต่อ)

User Image นางเพ็ญพิศ ฉายอำไพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 29 พฤษภาคม 2561   เวลา 17:54:12 น.
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรม MEP

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสัปดาห์แรกของน้อง ๆ ห้อง mep by teacher Tim and teacher Matin เพียงสัปดาห์แรกพวกเราก็สนุกแล้วครับ

User Image นางเพ็ญพิศ ฉายอำไพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 พฤษภาคม 2561   เวลา 11:11:10 น.
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

การประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา

27-30. พ.ค. 2561 ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ รุ่นที่ 6 ณ ร.ร.อเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กทม... (อ่านต่อ)

User Image นายอรรถพล ทาโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 พฤษภาคม 2561   เวลา 10:27:45 น.
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เครียมความพร้อมสู่รั้วม่วงขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้บริหารสถานศึกษา นำโดยนาย พวงค์วิทย์ เดิมชัยภูมิ และคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา เข้ารับการอบรม ในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เครียมความพร้อมสู่รั้วม่วงขาว เป็นการปลูกฝังความคิด การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข สอดแทรกคุณธรรมจริยธ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.หทัยรัตน์ ทุมวงศ์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 26 พฤษภาคม 2561   เวลา 21:35:35 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

ประชุมผู้ปกครอง 1/2561

ด้วยโรงเรียนสายธารวิทยา ได้กำหนดจัดประชุมผู้ปกครอง 1/2561 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสายธารวิทยา เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาและระเบียบของทางโรงเรียน และได้แยกพบคุณครูที่ปรึกษาตามชั้นเรียนของนักเรียน ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ผู้ปกครองมาประชุม 1.. (อ่านต่อ)

User Image นายไสว ตราศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 พฤษภาคม 2561   เวลา 11:23:04 น.
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม

ประชุมการใช้ SBMLD INNOVATION SCHOOL

24 พค.61 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนและครู ADMINT โปรแกรม SBMLD INNOATION SCHOOL โรงเรียนสังกัด อบจ.อุดรธานี 8 โรง ณ STEM EDUCATION CENTER โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม.. (อ่านต่อ)

User Image นายไสว ตราศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 พฤษภาคม 2561   เวลา 11:02:31 น.
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม

24 พค.61 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครู Admint โรงเรียนสังกัด อบจ.อุดรธานี 8 โรงเรียน เกี่ยวการใข้ SBMLD INNOVATION SCHOOL ณ STEM EDUCATION CENTER โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม

24 พค.61 ดร.ชัชพลวานิช และ ดร.สิยาพัชร เพชรดง นำเสนอ การใช้ SBMLD INNOVATION SCHOOL ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครู Admint ของโรงเรียนสังกัด อบจ.อุดรธานี 8 โรงเรียน ณ STEM
EDUCATION CENTER โรงเรียรกุงเจริญพิทยาคม.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อุทุมพร ทุมมี ข่าวทั่วไป 24 พฤษภาคม 2561   เวลา 10:58:00 น.
โรงเรียนโนนหันวิทยายน

การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561 รอบคัดเลือก โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

     201805241058000.pdf
     201805241058001.pdf
     201805241058002.pdf
     201805241058003.pdf
     201805241058004.pdf
     201805241058005.pdf
     201805241058008.pdf
     201805241058009.pdf
     2018052410580010.pdf
     2018052410580011.pdf
     2018052410580012.pdf
 • ถูกใจ 2

การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561 รอบคัดเลือก โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.บุญพร้อม สุโพธิ์ ข่าวทั่วไป 24 พฤษภาคม 2561   เวลา 10:42:56 น.
โรงเรียนโนนหันวิทยายน

โครงการนักเรียนไหว้ครู น้องไหว้พี่

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนโนนหันวิทยายน จัดให้มีกิจกรรมนักเรียนไหว้ครู น้องไหว้พี่

User Image ว่าที่ ร.ต.นิคม แสนเสาร์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 21 พฤษภาคม 2561   เวลา 21:28:15 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะการสอนของครูแบบองค์รวมตามกรอบ TPACK เพื่อสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการศึกษา ๔.๐”

ด้วยข้าพเจ้า ว่าที่ร.ต.นิคม แสนเสาร์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนสายธารวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะการสอนของครูแบบองค์รวมตามกรอบ TPACK เพื่อสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการศึกษา ๔.๐” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้มีแนวทางใ.. (อ่านต่อ)

User Image นางลักษณา รอดฉัยยา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 พฤษภาคม 2561   เวลา 14:24:23 น.
โรงเรียนรัชตวิทยาคม

อบรมเชิงปฏิบัติการ

 • ถูกใจ 1

เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาระบบดิจิตัล ระหว่างวันที่ 21-22พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง E-classroom โรงเรียนรัชตวิทยาคม ชั้น3.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิศณุ สมบัวชื่น ข่าวทั่วไป โรงเรียน 20 พฤษภาคม 2561   เวลา 14:23:33 น.
โรงเรียนรัชตวิทยาคม

รายงานตัว นศท.

โรงเรียนรัชตวิทยาคม อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่2และ3 รายงานตัวในวันที่ 25 พ.ค. 2561 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ระหว่างเวลา 08.00 - 12.00 น... (อ่านต่อ)

User Image น.ส.พัชราภรณ์ วงศ์ธรรม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 พฤษภาคม 2561   เวลา 11:12:26 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ประชุมการเตรียมการรับสมัคร นศท.ชั้นปีที่1 และทดสอบร่างกาย และรับรายงานตัว นศท.ปี 2,3 ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

 • ถูกใจ 1

ประชุมการเตรียมการรับสมัคร นศท.ชั้นปีที่หนึ่ง และรับรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2,3 จากการประชุม ศูนย์ฝึกที่ 7 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ได้รับมอยหมายให้เป็นเจ้าภาพศูนย์ฝึกต่อไป จนกว่าจะมีการลงมติที่ประชุมใหม่อีกครั้ง และประชุมเตรียมการตอนรับ คณะชุดครูฝึก ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 จำนวน 26 นาย .. (อ่านต่อ)

User Image นายพวงศ์วิทย์ เดิมชัยภูมิ ข่าวทั่วไป นักเรียน 17 พฤษภาคม 2561   เวลา 11:00:31 น.
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

เปิดเรียน ปีการศึกษา 2561

ผู้ปกครองพร้อม ครูพร้อมและลูกๆนักเรียนพร้อม

User Image นายพวงศ์วิทย์ เดิมชัยภูมิ ข่าวทั่วไป นักเรียน 17 พฤษภาคม 2561   เวลา 10:47:40 น.
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

ปีการศึกษา 2561

การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สูุ่ประเทศเทศ 4.0 SBMLD Innovation

User Image น.ส.ชมพูนุท ถิตย์ผาด ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 พฤษภาคม 2561   เวลา 10:24:36 น.
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

อบรมthinking school

ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติเข้าร่วมอบรมโครงการ Thinking School ณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561.. (อ่านต่อ)

User Image นายกานน เนตรนพรัตน์ ข่าวทั่วไป 15 พฤษภาคม 2561   เวลา 22:51:05 น.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

2 นักกีฬาโครงการ sports hero

นักเรียนโปรแกรม E-sport (กรีฑา) เข้าร่วม โครงการ sports hero camp ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 12-13 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา โดยนักกีฬาดังกล่าวคือ
น.ส.นุชจรี บุญยวง นักเรียนชั้น ม.6/1
นายมหาสมุทร อาษา นักเรียนชั้น ม.4/6
ซึ่งบุคคลทั้ง2 นี้ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในโครงการ<.. (อ่านต่อ)

User Image นายชวัลณัฐ แทนคำ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 15 พฤษภาคม 2561   เวลา 21:02:19 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 15 พฤศภาคม 2561 .. (อ่านต่อ)

User Image นายวรภัทร แก้วคำ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 11 พฤษภาคม 2561   เวลา 14:19:01 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

User Image นางนันทาริกา กิ่งเกษ ข่าวทั่วไป 10 พฤษภาคม 2561   เวลา 19:40:24 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

 • ถูกใจ 2

ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป 09 พฤษภาคม 2561   เวลา 11:48:40 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (เด็กวัยใสใส่ใจรักษ์บ้านเกิดลดละเลิกอบายมุข)

 • ถูกใจ 2

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
(เด็กวัยใสใส่ใจรักษ์บ้านเกิดลดละเลิกอบายมุข) โดยได้รับเกียรติจากนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายเภอแก้งคร้อ มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้ความรู้และแนวทางป้องกันยาเสพติด นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากนายผดุงศักดิ์ .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป 09 พฤษภาคม 2561   เวลา 08:06:31 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

 • ถูกใจ 2

โรงเรียนมัธยมหนองศาลาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจากนายอภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมาเป็นประธานในพิธี ผู้ปดครองรับฟังคำชี้แจงและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
รายงานโดยครูช่อทิพย์ เมืองแก้ว.. (อ่านต่อ)


ชื่อสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

   โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม    นายเอกชัย ตองอบ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์    นายถวิล สร่ายหอม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา    นายธงชัย เหมเกียรติกุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนสายธารวิทยา    นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนกวางโจนศึกษา    นายบังอร หนุนวงษ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา    นายสมมาตร ช่างแก้ว   2360101 อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนคร้อวิทยา    นายพวงศ์วิทย์ เดิมชัยภูมิ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี    นายรังสันต์ โยศรีคุณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนเพชรวิทยาคาร    นายสันติ ถาวรพรหม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองศาลา    นายวิวัฒน์ กางการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน    นายวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองเขียด    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนหันวิทยายน    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนสีชมพูศึกษา    นายสุรชัย บุษราคัม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม    นายไสว ตราศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    ดร.ศราวุธ สุตะวงค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนรัชตวิทยาคม    นางจิรารัตน์ ขวัญมี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม    นางสุรัชฎา นภีตะภัฏ   เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหางน้ำสาคร    นางอรอุมา ขันธลักษณา   เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์    น.ส.นครปฐม รร.เทศบาล5วัดพระปฐมเจดีย์   เทศบาลนครนครปฐม อ่านข่าว
   โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 (วัดท้ายเมือง    น.ส.ประนัดดา วนวาล   เทศบาลนครนนทบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2    นายทัศนัย สายแสง   เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน    นายบุญทวี บุญให้   เทศบาลเมืองหัวหิน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค    นายพงศธร เหมะจันทร   เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย    นายอภินันท์ กัณฑภา   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 พหลโยธินนรามินทรภักดี    นายราชบุรี รร.เทศบาล 5 พหลโยธินนรามินทรภักดี   เทศบาลเมืองราชบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี    นางมรกต จันทรารัตน์   เทศบาลเมืองลพบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.ราม)    นายสมุทรปราการ รร.เทศบาล1ในระบบสาธิต ม.ราม   เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส    นายวสันต์ ปรีดานันต์   เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)    นายสมุทรสาคร รร.เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม   เทศบาลนครสมุสาคร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    นายธวัชชัย คำเพ็ง   เทศบาลตำบลหนองแค อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4    นางอำนาจ นาคแก้ว   เทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน    นายปรีชา ภูชมศรี   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล    ส.ท.ดุสิต คุมมงคล   เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส    นายมนู พรหมอินทร์   เทศบาลเมืองอุทัยธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล3 บ้านเหล่า    นายอารีรัตน์ นุตะภิบาล   เทศบาลนครอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า    นางพิกุล พรมเกตุ   4450102 อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ    นายบึงกาฬ รร.เทศบาลพรเจริญ   เทศบาลตำบลพรเจริญ อ่านข่าว
   โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม    นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)    นายราชัน โภคสวัสดิ์ รร.ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)   เทศบาลเมืองมุกดาหาร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)    นายไผท แก้วกัณหา   เทศบาลตำบลพนา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู    นายหนองบัวลำภู รร.เทศบาล 1 หนองบัวลำภู   เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อ่านข่าว
   โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์    นางสุชีรารัตน์ กั้วสิทธิ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา    นายสุริยา แสนจันทร์   องค์การบรืหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)    นายอนุชิต อุปแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา    นายมณฑล ก่องขันธ์   เทศบาลเมืองหนองคาย อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านนากอกหนองบก    นายยโสธร รร.ชุมชนบ้านนากอกหนองบก   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนภูดินแดงวิทยา    นายสกลนคร รร.ภูดินแดงวิทยา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม    นายสามารถ วังคะฮาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อ่านข่าว
   โรงเรียนสะพังวิทยาคม    นายอนุวัฒน์ มั่งคั่ง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลแสนสุข    น.ส.นพภาพร วัฒนสิงห์   เทศบาลตำบลแสนสุข อ่านข่าว

ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง

โทร 089-6297895

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

www.ipower.co.th

(